GEFA Officers

President Christy Barden
Vice President Keith Thomassen
Treasurer Jan Elliott
Secretary Kristin McGrew
Secretary Nancy Machado